Login

Company Profile

Company Profile

          สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยได้เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 เลขทะเบียนลำดับที่ กท. 2184 ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ 1193 ชั้น 17 อาคาร EXIM Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย การทำงานของ IRDP ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิ ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อให้ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการประเมินผล ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิด การประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประเทศชาติต่อไป โดยในระยะแรก IRDP จะเน้นการพัฒนาองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจหลัก
          IRDP ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา เลขที่ 3527 และได้เป็นที่ปรึกษาระดับ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564
เป้าหมายของ IRDP
          “สร้าง IRDP ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านนโยบายของ สคร. กระทรวงการคลัง และองค์กรภาครัฐอื่นๆ”
วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ IRDP
          IRDP ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรถาวร ซึ่งทำหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนากิจกรรม หรือนโยบายที่จะสนับสนุนการทำงานในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง สคร. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. ส่งเสริมการศึกษา และเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล การดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ ได้แก่ ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนภูมิภาคของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนและองค์กรที่อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ตลอดจนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรกำกับดูแลรายสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐต่างๆ ดังกล่าวที่ได้รับมอบหมาย
          2. ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้างระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสำหรับการบริหารงานภาครัฐ
          3. ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล การดำเนินงานองค์กรภาครัฐ
          4. ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมใน ด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรรมการและพนักงานขององค์กรในระดับต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานและความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรภาครัฐโดยทั่วไปหรือในสาขาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดและกำกับนโยบายภาครัฐ
          5. ส่งเสริมการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ การบริหารงานภาครัฐที่ดี
          6. จัดทำการศึกษาหรือการวิจัยหรือให้คำปรึกษา ตลอดจนเสนอผลการศึกษาและผลการวิจัยแก่องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านการสัมมนา ประชาสัมพันธ์หรือการจัดฝึกอบรม
          7. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานหรือความสำเร็จให้กับองค์กรหรือบุคคลที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ยอมรับ โดยอาจจัดรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรหรือบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าว