Login

ระบบประเมินผลแบบ SEPA

ระบบประเมินผลแบบ SEPA

เกณฑ์ในการประเมิน SEPA เป็นเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศ โดยมีพื้นฐานของการเป็นมุมมองในเชิงระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ บริบทของรัฐวิสาหกิจ ระบบการปฏิบัติการ และพื้นฐานของระบบ

ส่วนที่ 1 บริบทของรัฐวิสาหกิจ เป็นการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติการขององค์กร สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญใน          การปฏิบัติการความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดำเนินการขององค์กรโดยรวม    
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติการระบบเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการตามเกณฑ์ 6 หมวด (หมวด 1-3 และหมวด 5-7) ที่อยู่ในส่วนกลางของภาพ ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ นอกจากระบบการปฏิบัติการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ส่วนที่ 3 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ได้ถูกวางให้เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดำเนินการโดยรวม

 


กรอบแนวคิดของเกณฑ์ SEPA