Login

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

ฝ่ายประเมินผลการดำเนินงานของ IRDP มีภารกิจหลักในการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Assessment) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ              และรัฐวิสาหกิจ

1. ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A และ BA รวมทั้งหมด 19 แห่ง โดยลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่เป็น Key Performance Indicator (KPI) ขององค์กร และดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตาม     ตัวชี้วัด (KPI) ดังกล่าว
  • การประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)              เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ

2. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการประเมินตามระบบประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)” ให้กับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ กลุ่ม BA  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเข้าใจเกณฑ์การประเมินไปใน      ทิศทางเดียวกัน

3. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” ให้กับรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับเกียรติจาก                         ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจไทย เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่      การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ 2556" ให้กับ               รัฐวิสาหกิจ  โดยมี ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

5. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ SEPA Conference 2013 : Driving for Excellence ให้กับรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับเกียรติจาก                                 คุณอดุลย์ กาญจนวัฒน์ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยาย

6. ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน Public Private Partnership (PPP) ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

7. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ชี้แจงผลการประเมินหมวดการกระบวนการตามระบบ SEPA ประจำปี 2556 และการแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินการตามระบบ SEPA ในองค์กร” ให้กับรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A และ กลุ่ม BA

8. ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินการตามระบบ SEPA ในองค์กร - SEPA Conference 2014 : Driving for Excellence”  ให้กับรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A และ กลุ่ม BA