Login

บทความเกี่ยวกับ PPPs

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดทำคำแปลพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อให้เอกชนต่างชาติที่มีความสนใจจะเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับโครงสร้าง ขั้นตอน และกระบวนการตามกฎหมายร่วมทุนฉบับใหม่

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ฉบับภาษาอังกฤษ)449.79 KB27/03/2014Download