Login

Knowledge Center

หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 5


หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2561

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

  

            วันเปิดหลักสูตร PEP รุ่นที่ 5               ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานในประเทศ    

 

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานในประเทศ                พิธีปิดหลักสูตร DE4M รุ่นที่ 7