Login

Knowledge Center

หลักสูตร (Public-Private Partnerships for Executive Program) หรือ PEP รุ่นที่ 7


หลักสูตร Public-Private Partnerships for Executive Program รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 6 มีนาคม 2562

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

 
                                     วันเปิดหลักสูตร PEP รุ่นที่ 7                                                                            ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานในประเทศ

                                                   การศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร PEP รุ่นที่ 7                                                                   พิธีปิดหลักสูตร PEP รุ่นที่ 7

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดหลักสูตร PEP รุ่นที่ 7