Login

Achievements

หลักสูตร MTP รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ มิวเซียมสยาม

               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 3 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ สถานที่ดูงานในรุ่นนี้จัดที่ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่