Login

Course

หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 2

หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

รายละเอียดหลักสูตร