Login

About Research Department

IRDP เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยองค์กร การสำรวจและรับฟังความคิดเห็น

IRDP เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสร้างงานวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลเพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ IRDP มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้ในด้านต่างๆ ที่หลากหลายสามารถสร้างงานวิจัยและเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ โดยตัวอย่างของงานที่ IRDP มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่

 • การเตรียมพร้อมขององค์กรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การสร้างแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 • การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • การสร้างเครื่องมือวัดผลในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลูกค้า และด้านการเงิน
 • รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อทั่วไป เช่น การฟื้นฟูกิจการ การสำรวจโอกาสทางการตลาด การสำรวจขวัญกำลังใจพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ IRDP ยังมีความถนัดในเรื่องการสำรวจความคิดเห็น การทำโพลล์ การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน การสำรวจความคิดเห็นทาง E-mail หรือ Website รวมถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นรูปแบบกลุ่ม หรืองานสาธารณะ (focus groups & public opinion) โดยที่ผ่านมา IRDP มีผลงานด้านการจัดประชุมมาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น


จุดเด่นของทีมนักวิจัย IRDP

ทีมนักวิจัยของ IRDP ได้ผสมผสานศาสตร์การวิจัยในเชิงวิชาการกับประสบการณ์ที่หลากหลาย นักวิจัย IRDP มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าเชิงทฤษฏี
ทีมนักวิจัยมีความยินดีให้ตัวแทนองค์กรที่สนใจเข้ามาปรึกษาถึงแนวทางการสำรวจความคิดเห็น แนวทางทำวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวิจัยความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยกับนักวิจัยของ IRDP ในฐานะของการเป็นที่ปรึกษา (ติดต่อบุคคลากรฝ่ายวิจัย คลิ๊กที่นี่)

 

เป้าหมายในการทำงานของ IRDP

เป้าหมายในการสร้างงานวิจัยของ IRDP คือการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นและสร้างงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแต่ละขั้นตอนการทำวิจัยจะต้องถูกทบทวนโดยลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านก่อนที่จะทำการศึกษาวิจัย ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไร และอะไรคือคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามาหา IRDP เพราะ IRDP ถือว่าการที่จะให้บริการงานวิจัยขึ้นมานั้น จะต้องถูกทำขึ้นมาใหม่ตามประเด็นที่ลูกค้าสนใจทุกครั้ง มากกว่าที่จะนำเอาแบบแผนงานวิจัยหรือข้อมูลที่มีอยู่นำไปใช้โดยไม่ได้ปรับอะไร

 

ขั้นตอนการทำงานวิจัย/สำรวจข้อมูลของ IRDP

ขั้นตอนในการทำงานวิจัยหรือการสำรวจข้อมูลของ IRDP มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การทบทวนความต้องการของลูกค้า (Objective of Research Acquire by Customer)
 2. การทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review literature)
 3. การพัฒนาคำถามการวิจัยและระบุตัวแปรที่ใช้ (Generate a Research Idea & Measure Variables)
 4. การออกแบบงานวิจัย หรือวิธีการสำรวจข้อมูล (Research design)
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
 7. การสรุปข้อค้นพบ และการประยุกต์ใช้ (Application of research findings)