ดูทั้งหมด
หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ความประทับใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตร DE4M