ดูทั้งหมด
หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ความประทับใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตร DE4M