Login

ร่วมงานกับเรา

นักวิเคราะห์ (ด้านการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร) (2 อัตรา)

 

 

   
ประกาศรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 
กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจาก สคร. เพื่อให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมและการวิจัย โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

IRDP มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเพื่อดำเนินภารกิจร่วมกันในตำแหน่งนักวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (ด้านการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร) (2 อัตรา)
• อายุไม่เกิน 35 ปี

• การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ หรือการประเมินผล หรือการพัฒนาองค์กร อย่างน้อย 3 ปี
ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ด้วย
1. มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

2. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel, Power Point and E-mail) และ/หรือโปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และหากมีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองานและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.IRDP.or.th กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง ดร. เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ IRDP 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2714-5555 (โทรติดต่อคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร) พร้อมทั้งส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (โดยจะแนบเอกสารประกอบที่ scan แล้วด้วยก็ได้) ทางอีเมล์ถึงคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา (KULABHA@IRDP.OR.TH) ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 (พิจารณาจากวันที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน) โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประกอบด้วย
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.IRDP.or.th
   
     
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดู
ดาวน์โหลดใบสมัคร.doc
57KB
6433
12 กรกฎาคม 2555
..............................................................................................................................................................................................................................................................