Login

Careers

Apply Online

ตำแหน่งงาน :
รูปถ่าย :
ชื่อ นามสกุล :
สัญชาติ : เชื้อชาติ : ศาสนา :
สถานภาพ : โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย
เกิดวันที่ :
อายุ : ปี
สถานที่เกิด : ตำบล : อำเภอ :
  จังหวัด :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : ออก ณ อำเภอ/เขต :
  จังหวัด :
  วันที่ออกบัตร : วันหมดอายุ :
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : หมู่ที่/ซอย : ถนน :
  ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
  จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
email :
ชื่อบิดา : อาชีพ :
ชื่อมารดา : อาชีพ :
ชื่อสามี/ภรรยา : อาชีพ :
จำนวนบุตร : คน มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบุตร : การศึกษา :
  เพศ : อายุ :
ชื่อบุตร : การศึกษา :
  เพศ : อายุ :
ชื่อบุตร : การศึกษา :
  เพศ : อายุ :
ประวัติการศึกษา :
ปี พ.ศ. สถานศึกษา สาขาวิชาเอก ชื่อวุฒิที่ได้รับ
จาก ถึง
ประวัติการทำงาน :
ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน
จาก ถึง
ความสามารถพิเศษ :
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้ระดับดีมาก
สื่อสารได้ระดับปานกลาง
ยังต้องปรับปรุง
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ระบุ
ภาษาอื่นๆ ระบุ
สื่อสารได้ระดับดีมาก
สื่อสารได้ระดับปานกลาง
ยังต้องปรับปรุง
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ระบุ
การฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา :
ผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติยศ/ผลงานวิจัย :
ข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :
ทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งข่าวใด :
ระบุชื่อบุคคลในมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐที่ท่านรู้จัก
(หากมี) :
บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน :
ที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์
1.
2.