Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Login

ฝ่ายวิจัย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓ ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

“การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย”
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมนารายณ์ ๑ ชั้น ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
กำหนดการประชุม
                           ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
                           ๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
                                                          โดย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
                           ๐๙.๒๐-๑๐.๓๐ น. นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯในประเด็นสำคัญ ดังนี้
                                                          • สรุปภาพรวม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
                                                          • นำเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
                                                          • การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                           ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ดำเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                                          โดยนายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์  รองกรรมการผู้จัดการ IRDP
                                                          นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ IRDP
                           ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
 
28/11/2015
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์