Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Login

ฝ่ายวิจัย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัย “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบีบี 205 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ท่านวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน” ที่จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ในการจัดทำรายงานศึกษาวิจัยดังกล่าว

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ส่งผลทำให้มีการจัดทำข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบของสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันต่อประเทศสมาชิก ปฏิญญา แผนปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ ปรากฏการณ์และข้อท้าทายต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดปัญหาท้าทายในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ล้วนแต่มีผลกระทบในมิติด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น

กสม. ในฐานะเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมตราสารในกรอบความร่วมมือของอาเซียน ทั้งในรูปแบบของสนธิสัญญา ข้อตกลง ปฏิญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสูง โดยเฉพาะที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (hard law) สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับหน่วยงานต่างๆ และประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค และเพื่อรองรับต่อผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ ดร. เสรี นนทสูติ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AIRCH) และรองกรรมการผู้จัดการ IRDP ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยายหลักเพื่อนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน” ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจาก กสม. หน่วยงานราชการ และองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโชยน์ต่อการปรับปรุงงานศึกษาวิจัย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ มูลนิธิปวีณา มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เป็นต้น

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงร่างรายการศึกษาวิจัย เรื่อง “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน” สามารถส่ง e-mail มาได้ที่ research.irdp@gmail.com หรือทางโทรสาร 02-619-5960-1 เพื่อทาง IRDP จะนำประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ประกอบในขั้นตอนการปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยต่อไป

01/03/2016
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์