Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศรับสมัครงาน

   สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

               กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจาก สคร. เพื่อให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน, การฝึกอบรมและการวิจัย โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

               โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม (จำนวน 1 อัตรา) โดยพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 •  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 •  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี
 •  สามารถรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม,
 • จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม, ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และประชุมหารือพบปะบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • และหากมีทักษะในการสื่อสาร, การนำเสนองานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม (จำนวน 1 อัตรา) ซึ่งพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีความรู้ด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, สื่อการสอน เช่น การออกแบบและตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์, การแต่งภาพ-การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อทำ Presentation และจัดทำสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการของงานฝึกอบรม เช่น การติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมและการจัดทำเอกสารทางวิชาการได้
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และหากมีทักษะในการสื่อสารการนำเสนองานและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา (จำนวน 1 อัตรา) ซึ่งพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์, การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือโครงการวิจัย (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น, การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus-Group), การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการติดตามประเมินผลโครงการ
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ (SAS, SPSS และ R) และหากมีทักษะในการสื่อสารการนำเสนองานและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ด้วย

1.  มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

2.  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel, Power Point and Outlook)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง WWW.IRDP.ORG โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (ใช้โปรแกรม Microsoft Word) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง ดร. เสรี นนทสูติ   รองกรรมการผู้จัดการ IRDP   ที่อยู่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และ/หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางอีเมล์ได้อีกทาง โดยส่งถึงคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา (KULABHA@IRDP.ORG) ภายในระยะเวลาที่เห็นประกาศนี้ โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ลงนามและรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.     สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

3.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.     ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ  (สามารถถือมาในวันที่นัดสอบข้อเขียนได้)

6.    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2714-5599  ติดต่อคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา และ/หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   WWW.IRDP.ORG

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
ใบสมัคร59.50 KB03/08/2016Download
19/09/2018
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์