Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศรับสมัครงาน

   สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

               กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจาก สคร. เพื่อให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน, การฝึกอบรมและการวิจัย โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส ด้านการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (3 อัตรา)

  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ การประเมินผล หรือการพัฒนาองค์กร อย่างน้อย 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ด้วย

1.  มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี
2.  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel, and Power Point) และหากมีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง WWW.IRDP.ORG โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (ใช้โปรแกรม Microsoft Word) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง ดร. เสรี นนทสูติ   รองกรรมการผู้จัดการ IRDP   ที่อยู่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และ/หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางอีเมล์ได้อีกทาง โดยส่งถึงคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา (KULABHA@IRDP.ORG) ภายในระยะเวลาที่เห็นประกาศนี้ โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ลงนามและรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย

          1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.     สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
          3.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          4.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          5.     ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ  (สามารถถือมาในวันที่นัดสอบข้อเขียนได้)
          6.    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2714-5599  ติดต่อคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา และ/หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   WWW.IRDP.ORG

ไฟล์ขนาดไฟล์วันที่ดาวน์โหลด
ใบสมัคร59.50 KB03/08/2016Download
28/01/2020
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์