Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

IRDP ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เสรี นนทสูติ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 

“สหประชาติ” เลือก “เสรี นนทสูติ” ดำรงตำแหน่งกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยูเอ็น ปี 2564 - 2567

     คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) ได้เลือกให้ ดร. เสรี นนทสูติ ผู้สมัครชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR) วาระปี 2564 - 2567 พร้อมด้วยผู้สมัครจากโรมาเนีย อาเซอร์ไบจาน ซูรินาเม จีน อียิปต์ โมร็อกโก เยอรมนี และสเปน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2564 –  31 ธ.ค. 2567 

     การที่ ดร. เสรี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า รัฐภาคี และสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ ดร. เสรี รวมทั้งยอมรับถึงบทบาทของไทยในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมว่า มีการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐสมาชิกอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

     คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐสมาชิก ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องส่งรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุก 5 ปี และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐสมาชิกนำไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศ

     ดร. เสรี มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนรัฐสมาชิกให้สามารถปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามกติกาจากคณะกรรมการฯ และรัฐภาคี รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของคณะกรรมการฯ ให้มากขึ้น และให้สาธารณชนตระหนักเกี่ยวกับสิทธิข้างต้น โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสมอภาคทางเพศ การลดความยากจน และการศึกษา

     ดร. เสรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน เคยดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ระหว่างปี 2556 – 2561 โดยมีผลงานสำคัญ อาทิ การริเริ่มงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในงานของคณะกรรมาธิการฯ 

     ปัจจุบัน ดร. เสรี ดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เครดิต : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898442

18/09/2020
Posted By: Administrator
ส่งให้เพื่อน สั่งพิมพ์