Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Login

PR News

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

  ประกาศรับสมัครงาน

   สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 

     กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจาก สคร. เพื่อให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมและการวิจัย โดย IRDP สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน โดยทั่วไป

     IRDP มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำเพื่อดำเนินภารกิจร่วมกันในตำแหน่ง

1. นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (จำนวน 2 อัตรา) ซึ่งพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

·       หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

·       การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์, การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือโครงการวิจัย (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น, การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus-Group), การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการติดตามประเมินผลโครงการ

2. นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส ด้านการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (จำนวน 2 อัตรา) ซึ่งพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

·      อายุไม่เกิน 40 ปี

·      การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ หรือการประเมินผล หรือการพัฒนาองค์กร อย่างน้อย 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ด้วย

1.  มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

2.  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel, Power Point and Outlook) และหากมีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง WWW.IRDP.ORG โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (ใช้โปรแกรม Microsoft Word) สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางอีเมล์ได้อีกทาง โดยส่งถึงส่วนงานบุคคล IRDP (IRDP.HR@IRDP.ORG) ภายในระยะเวลาที่เห็นประกาศนี้ โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ลงนามและรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.     สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

3.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.     ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว)

6.    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-524-5999 ติดต่อคุณเมธิกา พงษ์เพชร และ/หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.IRDP.ORG

FileFile SizeDateDownload
ดาวน์โหลดใบสมัคร59.50 KB06/07/2016Download
15/07/2021
Posted By: Administrator